Kursplan för läsåret 2007/2008
STADSBYGGNAD: STADSÅTERBRUKASB180
Urban Design: Urban Recycling

Antal högskolepoäng: 24. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASBN01 och ASBN05. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Kursens syfte är att få kunskaper och färdigheter i omvandling av bebyggelsemiljöer. Syftet är att utveckla avancerade färdigheter i att utforma långsiktigt hållbara urbana miljöer med ett socialt och humanistiskt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I en inledande fas görs analyser av befintliga element i stadsstrukturen, som sätts samman till en reportuarbok. I en andra fas görs ett antal veckoskisser kring olika teman. I en avslutande tredje fas sker den slutliga transformationen av det utvalda området.

Undervisningen bedöms i form av:

Litteratur
Kurskompendium