Kursplan för

Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening
Water and Wastewater Treatment

VVAN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2022-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: K4-p, V4-vr, W4-p, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Vattenverk för dricksvattenproduktion och avloppsreningsverk är viktiga delar av den urbana vatteninfrastrukturen och påverkar det hydrologiska kretsloppet. För att skydda miljön och de miljötjänster som ekosystemen tillhandahåller måste vatten hanteras på ett miljömässigt hållbart sätt. I det glocala perspektivet handlar det om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, SDG6 "Rent vatten och santitet för alla".

Syftet med kursen är att ge kunskap om vatten- och avloppsvattenrening för att kunna utforma och driva kommunala anläggningar för att producera dricksvatten och rena avloppsvatten i den urbana miljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

redogöra för olika parametrar som påverkar kommunal dricksvattenproduktion och kommunal avloppsvattenhantering samt förklara dessa parametrars påverkan

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

utifrån givna förutsättningar kunna välja och dimensionera processer för kommunal dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening (inklusive slambehandling)

visa förmåga till lagarbete genom att i grupp genomföra ett avgränsat, fördjupande projektarbete om vattenrening

visa förmåga att anpassa skriftlig och muntlig redovisning av resultatet av ett projektarbete till anvisad målgrupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

genom att samla och sammanställa information som är relevant för dimensionering och drift av kommunala vattenverk och kommunala avloppsreningsverk visa en förmåga att analysera och värdera olika typer av information

Kursinnehåll

Översikt av vattentillgångar, vattenförbrukning och vattenkvalitet
Processer för beredning av konsumtionsvatten
Avloppsvattensystem
Fysikaliska, biologiska och kemiska reningsmetoder
Slambehandling
Småskalig avloppsvattenhantering

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examination. Projektuppgift med muntlig och skriftlig redovisning samt deltagande i laborationsuppgift. Betyg baseras på den skriftliga examinationen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination Delmomentet omfattar: Examination av dricksvattenberedning, avloppsvattenhantering och slambehandling
Kod: 0220. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgift med muntlig och skriftlig redovisning samt deltagande i laborationsuppgift Delmomentet omfattar: Projektuppgift och laborationsuppgift

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVAN05, VVA030

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Åsa Davidsson, asa.davidsson@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/chemeng/utbildning