Kursplan för

Strukturdynamiska beräkningar
Structural Dynamic Computing

VSMN10, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2024-04-17
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: F4, F4-bem, M4, Pi4-bem, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om teori, beräkning och mätmetoder inom området strukturdynamik. Den skall också utveckla förmågan att i projektarbeten utvärdera modeller med hjälp av beräkningsprogram i förhållande till laborativa resultat. Kursen syftar också till att ge färdigheter i skriftlig och muntlig presentation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Enfrihetsgradsmodeller. Generaliserade enfrihetsgradsmodeller. Tidsintegration; Newmarks metod, implicit metod, explicit metod. Flerfrihetsgradsmodeller; finita element, direkt integration, modal syntes, egenvärdesanalys, responsdiagram. Jordbävningsanalys.

Föreläsningarna beskriver de teoretiska begreppen i anslutning till tillämpningen, med konceptuella konstruktionsuppgifter som visar hur de realistiska frågeställningarna nyanserar de matematiska och numeriska beskrivningarna. Konstruktionsuppgifter hämtas i ett första hand inom området tillämpad mekanik med finita elementmetoden som bas för arbetet.

Utöver detta presenteras aktiviteter som berör generella programsystem för finita elementberäkningar, t.ex. Abaqus. Även verktyget Calfem används. Sådana programsystem kan användas inom en bred uppsättning fysikaliska/ingenjörsproblem. Konstruktionsuppgift 2 utformas så att det är naturligt att använda något av dessa programsystem.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Bedömningen sker med utgångspunkt från inlämnade uppgifter, två beräkningsrapporter, teoritest och muntliga diskussioner vid seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0110. Benämning: Strukturdynamiska beräkningar.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: (VSMA25 OCH VSMA05) ELLER (FHLF15 ELLER FMEA30) ELLER (FMEA35 ELLER FMEA21)
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSM045 VSM051

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Peter Persson, peter.persson@construction.lth.se
Hemsida: https://www.byggmek.lth.se/utbildning/kurser/