Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TEKNISK - VETENSKAPLIGA BERÄKNINGARVSM045
Scientific and Technical Computing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VSM051, VSM051, VSM051, VSMN10, VSM051 och VSMN10. Valfri för: F4, F4tvb, Pi4, Pi4bs. Kursansvarig: Professor Göran Sandberg, Goran.Sandberg@byggmek.lth.se och Per-Erik Austrell, Per-Erik.Austrell@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: Förutsätts kunskaper i VSM040 Finita elementmetoden, FHL064 Finita elementmetoden, fortsättningskurs. Vidare förutsätts kunskaper i tillämpad mekanik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Bedömningen sker med utgångspunkt från inlämnade övningsuppgifter, två beräkningsrapporter och en slutlig muntlig diskussion. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge metoder inom modern strukturdynamik och tillämpning av dess inom konstruktion av olika slag inom byggnadskonstruktion och fordonsindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Föreläsningarna beskriver de teoretiska begreppen i anslutning till tillämpningen, med konceptuella konstruktionsuppgifter som visar hur de realistiska frågeställningarna nyanserar de matematiska och numeriska beskrivningarna. Konstruktionsuppgifter hämtas i ett första skede inom området tillämpad mekanik. Dessa kan utvecklas till andra tidsberoende (transienta) problem t ex inom värmeledning, fortfarande med finita elementmetoden som bas för arbetet.

Utöver detta presenteras moment som berör generella programsystem för finita elementberäkningar, till exempel Abaqus, Nastran eller LS-Dyna. Sådana programsystem kan användas inom en bred uppsättning fysikaliska/ingenjörsproblem. Konstruktionsuppgift 2 utformas så att det är naturligt att använda något av dessa programsystem. Vidare diskuteras datorsystem och beräkningsstrategier för tunga tekniska beräkningar. Dessa senare moment genomförs i samarbete med Lunarc, centrum för teknisk-vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet. De datorsystem som Lunarc förfogar över kommer också att kunna utnyttjas för genomförandet av kursen. Se vidare www.lunarc.lu.se.

Litteratur
Chopra, A. K.: Dynamics of Structures, Prentice Hall, 1995 eller alt. litt. ("Structural Dynamics", rapport som ges ut på avdelningen) CALFEM ver 3.3 – A finite element toolbox to MATLAB. Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära. Lund, 1999.