Kursplan för

Strukturmekanik
Structural Mechanics

VSMA20, 6.0 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2024-04-17
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till strukturmekanik tillämpad på konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och anläggningar.

Kursen är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en högskoleingenjör samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med studier i konstruktionsteknik och geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av begreppen kraft, moment, friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning:

Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoulli-Euler's balkteori:

Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom strukturmekaniken:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: En obligatorisk inlämningsuppgift, en obligatorisk laboration samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Strukturmekanik.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA50 Matematisk analys OCH FMAA55 Matematik, linjär algebra
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSMA05 VSMA10 VSMA11

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Henrik Danielsson, henrik.danielsson@construction.lth.se
Hemsida: https://www.byggmek.lth.se/utbildning/kurser/

Övrig information

Ett undervisningstillfälle kan komma att förläggas till Lund. Studenten bekostar själv resa till Lund.