Kursplan för

Strukturmekanik
Structural Mechanics

VSMA11, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2023-03-21

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI2, IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till strukturmekanik tillämpad på enkla konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och anläggningar i trafikmiljön.

Kursen är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en högskoleingenjör samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med studier i geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av begreppen kraft, moment, friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning:

Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoulli-Euler's balkteori:

Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom byggnadsmekaniken:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: En obligatorisk inlämningsuppgift, en obligatorisk laboration samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet.
Kod: 0221. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift och laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgift och laboration.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Matematisk analys (FMA645 eller FMAA50) och Matematik, linjär algebra (FMA656 eller FMAA55)
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VSMA20, VSMA05, VSMA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se
Kursansvarig: Henrik Danielsson, henrik.danielsson@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se/utbildning/kurser
Övrig information: Ett undervisningstillfälle kan komma att förläggas till Lund. Studenten bekostar själv resa till Lund.