Kursplan för

Logistik i försörjningskedjor
Supply Chain Management

MTTN80, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MLOG1
Valfri för: E4, I4-lf, M4-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Supply chain management kan definieras som ”systematisk och strategisk koordinering av affärsprocesser och funktioner inom och mellan företag längs med försörjningskedjan i syfte att långsiktigt förbättra såväl det enskilda företagets som hela försörjningskedjans konkurrenskraft”. Följaktligen ger kursen avancerade kunskaper om logistik från ett försörjningskedjeperspektiv. Studenten skall få kunskap om principer och metoder som kan användas för att skapa effektiva och rationella flöden av varor och information, från råvaruproducent, längs hela försörjningskedjan till den konsumerande kunden. Vidare skall kursen ge studenten färdigheter i att hantera olika metoder och verktyg för att analysera, utforma och utveckla företags försörjningskedjor. Kursen skall förmedla en helhetssyn avseende försörjningskedjors drift, ledning och strategi, samt orientera om några aktuella forskningsområden inom området..

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär t.ex att:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

Studenten förväntas också kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förhoppningsvis kommer studenten att få ett livslångt intresse för att aktivt bidra till att föra den logistiska professionen framåt såväl akademiskt som tillämpat.

Kursinnehåll

Kursen består av fem delar: Koncept, Struktur & Processer, Ledning, Strategi & Samarbete samt Utblick. Först diskuteras och definieras begreppen processer och försörjningskedja (eng: supply chain), därefter diskuteras struktur och organisation utifrån dessa perspektiv. I processdelen av kursen avhandlas såväl tvärfunktionella som interorganisatoriska processer och hur dessa kan identifieras och integreras. Olika aspekter på ledning av försörjningskedjor diskuteras under kursens tredje del, bl.a. informationsbehov för effektiva processer i försörjningskedjan, incitaments roll för att inrätta funktioner och organisationer i den gemensamma kedjan, prestationsmätning. Fjärde delen behandlar strategiska överväganden i samband med globalisering och integrerad ledning av försörjningskedjor, t.ex. hur risker kan hanteras. Femte delen ger en utblick som exempel på forskning, trender och nyheter. I kursen ges en obligatorisk tentamen baserad på kurslitteraturen. Under kursen får studenterna öva sig i användningen av metoder och verktyg för att analysera och utforma olika processer i försörjningskedjan, bl.a. genom att analysera, beskriva och muntligt presentera case/praktikfall/företagsspel. Uppgifterna är obligatoriska och görs i grupp.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkänd dugga/tentamen och godkända case samt att företagsspelen fullgjorts. Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Logistik i försörjningskedjor.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.
Kod: 0217. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter/case betygssätts enligt normal graderad betygsskala. Betyg från inlämningsuppgift utgör 50% och sammanvägs med tentamen för att ge slutbetyget på hela kursen. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifterna/casen innebär att i grupp analysera och lösa praktikfall (case, simuleringsspel) samt beskriva och muntligt presentera analysen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MTTF10/MTTN25 Materialhantering, MTT045/MTTN70 Internationell distributionsteknik, MIO022/MIOF20 Företagsorganisation, MIOF10 Material- och produktionsstyrning samt MIO040/MIOF25 Industriell ekonomi FK.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MTT240, MTT016

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Andreas Norrman, andreas.norrman@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kan medföra uteslutning från kursen.