Kursplan för

Logistik
Logistics

MTTF01, 5.0 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: I2, M2
Valfri för: E4, MD4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om ämnesområdet logistik, dvs. planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små negativa miljökonsekvenser. Kursen kommer främst att fokusera på hur man skapar effektiva flöden genom ett företags logistiksystem, d.v.s. materialflödet från leverantör, genom företaget och till kund. Den skall även ge en orientering om det därtill hörande informationsflödet, och ge en förståelse för hur logistiken kan påverka ett företags resultat och lönsamhet. Kursen skall vidare ge viss färdighet i att analysera, utforma och välja logistiksystem för företaget.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar: strategi, struktur, styrning och utveckling. Den första delen definierar försörjningskedjor och grundläggande begrepp, samt behandlar mål och strategier i försörjningskedjor. Del två tar upp strukturer för inköp från leverantörer, produktion samt distribution till kunder. Del tre behandlar prognoser, planering av material och kapacitet på lång och kort sikt samt inköpsplanering. Avslutningsvis behandlar del fyra utveckling, trender och utmaningar för försörjningskedjor, bland annat kring hållbara försörjningskedjor.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Examinerande inlämningsuppgift eller annan uppgift förekommer. Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIOA01/MIOA12/MIOA15 Industriell ekonomi AK eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MTTF25

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Berg, eva.berg@tlog.lth.se
Examinator: Eva Berg, eva.berg@tlog.lth.se
Hemsida: https://www.tlog.lth.se