Kursplan för

Materialhantering
Warehousing and Materials Handling

MTTN25, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Logistik och styrning av försörjningskedjor Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: MLOG1
Valfri för: E4, I4-pr, I4-lf, M4-lp, MD4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge dig den allra senaste kunskapen inom design och styrning av lager i alla slags miljöer. Efter avklarad kurs kommer du att behärska tekniker och verktyg för att analysera och förbättra effektiviteten i existerande lager såväl som att bidra vid design av helt nya anläggningar. Denna kurs kommer också att bidra till att förbättra din förmåga att abstrahera, modellera och lösa problem relaterade till logistik och materialhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen introducerar konceptet lager i en försörjningskedja och dess relevanta terminologi. Dessutom kommer du att lära dig vilka typer av materialhanteringsutrustning samt systemstöd som lämpar sig för olika lagermiljöer. Du kommer också att lära dig att analysera lager för att kunna planera dess layout och hantering av resurser. Slutligen kommer du att lära dig att benchmarka lagerverksamheter mot varandra.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete och godkända inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0122. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Modulen omfattar: Projektarbetet går ut på att lösa ett fingerat företags materialhanteringsproblem. Projektet genomförs som grupparbete. Slutrapporten redovisas muntligt och skriftligt.
Kod: 0222. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift. Modulen omfattar: Inlämningsuppgiften skall redovisas skriftligt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Joakim Kembro, joakim.kembro@tlog.lth.se
Examinator: Joakim Kembro, joakim.kembro@tlog.lth.se
Hemsida: https://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kan medföra uteslutning från kursen.