Kursplan för

Informationssystem för logistik och försörjningskedjor
Supply Chain Information Systems

MTTN20, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Logistik och styrning av försörjningskedjor Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Alternativobligatorisk för: MLOG2
Valfri för: E5, I5-lf, M5-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge en övergripande bild av och förståelse för utvärdering, val, implementering och användning av informationssystem, såsom affärssystem och olika typer av system för design, planering och styrning, inom logistik och försörjningskedjor. Studenterna skall bli familjära med olika typer av informationssystem och dess fördelar och nackdelar, genom gästföreläsningar, laborationer och företagsprojekt. Studenterna kommer gruppvis att arbeta med kartläggning och analys av såväl generella systemstrukturer som specifika tillämpningsområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innefattar föreläsningar, gästföreläsningar, laborationer och projektarbete. Föreläsningarna introducerar studenterna till olika informationssystem för försörjningskedjor. Gästföreläsningar ger specifik systemkunskap inom valda områden från systemleverantörer samt erfarenhetsmässiga perspektiv från användare i industrin. Laborationer ger studenterna djupare kunskap samt exponerar dem för hur specifika applikationer fungerar i praktiken. Studenterna kommer även att genomföra ett grupparbete i projektform, i samarbete med industriföretag.
Kursen kommer att behandla följande teman:
• Fördelar och nackdelar med informationssystem i försörjningskedjor
• Systemarkitektur och funktionalitet
• Innehåll och användningsområde för olika typer av informationssystem för försörjningskedjor
• Implementeringsaspekter

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Projektarbeten i grupp, samt individuella uppgifter. Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0115. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända projekt.
Kod: 0215. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 1.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända individuella uppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Sandeep Jagtap, sandeep.jagtap@tlog.lth.se
Examinator: Sandeep Jagtap, sandeep.jagtap@tlog.lth.se
Hemsida: https://www.tlog.lth.se