Kursplan för

Strömningslära
Fluid Mechanics

MMVF15, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-bem, Pi4-bem
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande insikter kring grundläggande strömningssamband och strömningsfenomen av teknisk och fundamental betydelse, samt en översiktlig men god kunskap om de metoder som används vid analys av strömningstekniska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Översikt och fluidegenskaper; grundekvationer på integral- och differentialform; dimensionsanalys inkl. likformighetslagar; strömning i rörsystem; gränsskikt; omströmmade kroppar; introduktion till turbulens; kompressibel strömning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker via bedömning av individuella skriftliga hemuppgifter och laborationsredogörelser, samt en slutlig skriftlig tentamen som avser både teori (utan hjälpmedel) och problemlösning (med hjälpmedel, t.ex. kurslitteraturen). Betyget bestäms av en total poängsumma som består av resultat vid godkänd tentamen, samt ev. bonuspoäng från godkända hemuppgifter, enligt särskild formel.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMA430/FMAB30 Flerdimensionell analys och FMFF01 Vektoranalys ELLER FMA435/FMAB35 Flerdimensionell analys med vektoranalys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMVF10, MMVF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Christoffer Norberg, Christoffer.Norberg@energy.lth.se
Kursansvarig: Johan Revstedt, johan.revstedt@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Schemalagd undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, räknestugor och en laboration. För effektiv inlärning uppmuntras studenten till både enskilda studier och samarbete/diskussioner med övriga kursdeltagare.