Kursplan för

Mekanik - Statik och dynamik
Mechanics - Statics and Dynamics

FMEA15, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Statik: Krafter, moment och kraftsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Virtuella arbetets princip. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Punktkrafter, fördelade krafter, yttre och inre krafter. Masscentrum och tyngdpunkt. Friktion. Tillämpningar så som exempelvis fackverk och ramar, balkar och hydrostatik.

Dynamik: Newtons lagar. Kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse. Cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment, samt stöt. Newtons lagar, kinematik och kinetik för partikelsystem samt stela kroppar i plan rörelse vid rotation kring fix axel. Tröghetsmoment. Svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system. Fri svängningsrörelse samt svängning med tvångsvillkor. Partikelrörelse och stelkroppssvängning. Studie av fysikaliska företeelser så som resonans. Vibrationsanalys innefattande egenvinkelfrekvens och dämpningsfaktor.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, två stycken, en för varje delkurs. Tentamenstillfället för del ett föregås av frivillig dugga. Duggaresultatet kan tillgodoräknas vid ordinarie tentamen för del ett under innevarande år. Slutbetyget på kursen beräknas genom att betygen för de båda delkurserna viktas utifrån antalet högskolepoäng.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Statik och partikeldynamik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Krafter, moment och kraftsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Virtuella arbetets princip. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Jämvikt för fackverk och ramar. Fördelade krafter (masscentrum, tyngdpunkt (3D)). Friktion. Partikeldynamik: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment, samt stöt. Svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system. Fri svängningsrörelse samt svängning med tvångsvillkor. Vibrationsanalys innefattande egenvinkelfrekvens.
Kod: 0219. Benämning: Dynamik.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partikelsystem samt stela kroppar i plan rörelse.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra och FMAA01/FMAA05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMEA30, FMEA10, FMEA20, FMEA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kristina Nilsson, kristina.nilsson@mek.lth.se
Hemsida: http://www.mek.lth.se