Kursplan för

Projekt – Industriell produktion
Project - Production and Materials Engineering

MMTN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: I5, M5, MD5
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet produktionsteknik med angränsande ämnesområden, som studenten själv väljer och därför är intresserad av.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk eller teoretisk studie inom ett ämnesområde som studenten själv valt att fördjupa sig inom. Fördjupningsämnet skall ligga inom något av ämnesområdena tillverkningsmetoder, produktionsteknik, CADCAMCAE, kompositteknik, tillämpad materialteknik, tillämpad FEM, skärande bearbetning, tillverkningssystem och tillverkningsekonomi. Arbetet kan exempelvis utgöra ett projektarbete, utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete och motsvara 200 arbetstimmar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Någon av fördjupningskurserna MMT160 CADCAMCAE, MMT031 Produktionsteknik, MMT045 Tillverkningssystem, MMT125 Tillämpad FEM och MMT015 Material- och Metodval.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMT091

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ. lektor Carin Andersson, carin.andersson@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se
Övrig information: Studenten ska själv komma med förslag till projekt. Arbetet kan utföras närsomhelst under läsåret.