Kursplan för

Industriella produktionssystem
Production Systems

MMTA05, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall skapa förståelse för de aktiviteter och processer som ingår vid industriell produktframtagning samt ge en bild över materialvalets centrala betydelse vid produktutveckling, val av tillverkningsmetoder, uppbyggnad av tillverkningssystem samt förutsättningarna för återvinning av produkter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser hela området produktframtagning. Fokus är riktat mot den del av produktframtagningen som benämns produktionssystem. Inledningsvis redovisas övergripande det viktiga samspel som sker mellan produkt- och produktionsutveckling där bl.a. materialvalet intar en central roll. Materialet i en produkt eller komponent förenar alla aktiviteter från ställda produkt- och komponentkrav inför produktutvecklingen, materialets uppträdande under produktion och senare de krav som ställs på materialet för att kunna återvinna detta till nya produkter. Kursen behandlar hur man produktionstekniskt ställer krav på ytor och dimensioner och hur dessa komponentkrav kan uppnås genom lämpliga val av tillverkningsmetoder. Principer för materialval behandlas övergripande samtidigt som olika material beskrivs. Vidare behandlas olika tillverkningsmetoders karaktärsdrag främst med avseende på materialtekniska förutsättningar, seriestorlek och möjlig kvalité. Genom att kombinera flera olika tillverkningsmetoder kan ett tillverkningssystem formeras. Olika typer av produktionslayouter och dess egenskaper behandlas. Avslutningsvis ges en övergripande belysning av hur material i olika produkter kan återvinnas i ett materialkretslopp.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt löpande examination under kursens gång i form av inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMT012

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se