Kursplan för

CAD/CAM/CAE
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing

MMT160, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD1
Alternativobligatorisk för: M3
Valfri för: I4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Idag är både små och stora industriföretag utsatta för hård global konkurrens som leder till behov av att ständigt förbättra och effektivisera både sina produktions- och produktutvecklingsprocesser. Stora företag är ofta globala och behöver IT-system för att effektivt dokumentera, hantera och visualisera dokument i globala företagsmiljöer. Mindre företag är ofta beroende av effektiva samarbeten med underleverantörer särskilt när det gäller utbyte av produktdata. Behovet att minska ledtider i produktutvecklingen för att snabbare få ut produkter på marknaden och att vara flexibel för kundanpassade lösningar kräver ett integrerat IT-stöd. Syftet med denna kurs är att ge studenten en bred bild av vilka komponenter som ingår i detta integrerade IT-stöd, och förse studenten med färdigheter inom olika applikationsområden som finns tillgängliga i ett modernt 3D IT-verktyg för produktframtagning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen teoretiska del behandlar de olika komponenterna och funktionerna i delområdena datorstödd ritning CAD, datorstödd beredning CAM och datorstött ingenjörsarbete CAE. Teoridelen omfattar kunskaper om grundläggande CAD- och CAM-teknik, generering och hantering av sammanställningar, friformkurvor, ytmodellering, solidmodellering (olika representationsformer), produktkvalité, rendering, visualisering, friformframställning, produktdatahantering (PDM), hantering av data kopplat till produktens livscykel (PLM).

I kursens praktiska del arbetar studenten självständigt med inlämningsuppgifter som löses med hjälp av den kommersiella programvaran Creo Parametric. De praktiska momenten innbär arbete i olika moduler i programvaran och omfattar avancerad yt- och solidmodellering, sammansättning av solider (assemblering), programmering i CAD-system, ritningsframställning, rörelsesimulering och beredning. Beredningsarbetet innefattar att skapa kod innehållande bearbetningsinformation till en fleroperationsmaskin för att praktiskt bearbeta fram den 3D-geometri som modellerats.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Löpande examination under kursens gång med inlämningsuppgifter, gästföreläsningar och deltagarundervisning. Obligatoriskt modellprov och frivillig skriftlig tentamen avslutar kursen. Tillfälle ges att genomföra ett ommodelleringsprov direkt efter det ordinarie provtillfället.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning, FMAA01/FMAA05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: 90
Urvalskriterier: Tidpunkt för kursanmälan.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Univ. lektor Jinming Zhou, jinming.zhou@iprod.lth.se
Kursansvarig: Univ. lektor Carin Andersson, carin.andersson@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se
Övrig information: Studenten behöver ha ett användarkonto för att kunna arbeta med programvaran som används för de obligatoriska inlämningsuppgifterna.