Kursplan för

Tillämpad FEM – projektkurs
Applied FEM – project

MMT125, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

FEM (Finita Element Metoden) är ett allmänt ingenjörshjälpmedel som bl.a. används vid utveckling av produkter och tillverkningsprocesser. Kursen syftar till att ge studenterna kunskap och förmåga att arbeta med ett kommersiellt FEM-program på tillämpade problem, vilket innefattar formulering av indata och tolkning av beräkningsresultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är fokuserad på praktisk användning av finita element metoden (FEM) och behandlar endast elementär FEM-teori, där dock centrala begrepp och funktioner behandlas och förklaras. FE-analyserna genomförs med en kommersiell programvara. Olika problemtyper såsom statiska linjära och olinjära mekaniska, termiska, dynamiska (frekvens/egensvängning) samt magnetiska flödesproblem behandlas i den praktiska delen av kursen. De olika problemtyperna struktureras avseende geometri, material, laster och randvillkor för att kunna representeras i en FEM-modell. Tillvägagångssätt vid samt kvalitetsaspekter på FEM-beräkningar diskuteras och resultatsverifikation görs vid vissa analyser. Ett större projekt som behandlar något av avdelningens forskningsområden genomförs och redovisas under andra halvan av kursen. Detta större projekt ger dessutom möjlighet till övning i discipliner som att tränga in i ett nytt kunskapsområde samt skriftlig och muntlig framställan.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Löpande examination under kursens gång av obligatoriska moment bestående av inlämningsuppgifter, gästföreläsningar och ett modellerings- och analysprov som utförs självständigt. Om modellerings- och analysprovet ej godkänns kommer ytterligare provtillfällen att ges under kursens gång. I kursen ingår ett obligatoriskt projektarbete som poängbedöms avseende utfört analysarbete och redovisning i både skriftlig och muntlig form. För ytterligare högre betyg ges även möjlighet att skriva en frivillig hemtentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA05/FMAA01 Endimensionell analys, FMA421 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Hans Walter, hans.walter@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se