Kursplan för

Tillverkningsmetoder
Production and Manufacturing Methods

MMT012, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M2, MD2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

En stor del av en produkts kostnad och egenskaper bestäms vid valet av tillverkningsmetod, samt av hur denna tillverkningsmetod styrs och utformas. Syftet med kursen är att ge studenten en bred kunskap om existerande tillverkningsprocesser, för att i olika sammanhang kunna påverka en produkts kritiska attribut; kostnad, funktion och egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar de industriellt använda grupper av tillverkningsmetoder inklusive dess teoribas samt tillhörande metoder för kvalitetssäkring av tillverkade diskreta mekaniska komponenter. De väsentligaste metodgrupperna är plastisk bearbetning, skärande bearbetning, slip- och polermetoder samt klipp och skärmetoder. Ickemekaniska bearbetningsmetoder som exempelvis gnistbearbetning och laserbaserade metoder, gjutning och sammanfogningsmetoder som exempelvis svetsmetoder och adhesiva förbandsprinciper, tillverkningsmetoder och formfyllnadsmetoder för polymera material samt pulverbaserade metoder inklusive additiv tillverkning. Kursen omfattar också utformning av hållbara tillverkningssystem, kretsloppsteknik, internationell produktionsutveckling samt trender och utveckling inom området.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, obligatoriska laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMEA01/FMEA30 Mekanik, FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs/FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs och FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs/FKMA01 Materialteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMTA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se