Kursplan för

Industriella produktionssystem
Production Systems

MMTA05, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge en övergripande förståelse för de aktiviteter och processer som ingår vid industriell produktframtagning. Kursen ska ge djupa kunskaper om produktionsaktiviteterna vid produktframtagning som olika principer och metoder för att form och egenskapsge produkter, materialvalets betydelse för val av tillverkningsmetoder och uppbyggnad av tillverkningssystem. Kursen belyser även hållbarhetsaspekter vid produktframtagning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser hela området produktframtagning. Fokus är riktat mot produktionsdelen av produktframtagningskedjan. Inledningsvis redovisas det övergripande samspelet och beroendet mellan produkt- och produktionsutveckling där bl.a. materialvalet intar en central roll. Samtidigt som ett material kan ge önskat utseende eller funktion hos en produkt ställer det krav på och i vissa fall begränsar valet av tillverkningsmetod. Detta är också starkt beroende av vilka kvalitetskrav som ställs på produkten, där materialets uppträdande under produktion har stor inverkan. Materialvalet påverkas också av krav på eller möjligheter till återvinna produkten eller materialet.

Centralt i kursen är beskrivning av principen för hur olika tillverkningsmetoder går till och vilken kvalité som 'är möjlig att uppnå med metoderna. De metodgrupper som behandlas på djupet är plastiskt formande, skärande  och gjuttekniska metoder. Metoder som behandlas mer översiktligt är klippande, pulvertekniska, polymertekniska icke-mekaniska samt slip- och polermetoder.

Genom att kombinera flera olika tillverkningsmetoder kan ett tillverkningssystem formeras. Olika typer av produktionslayouter och dess egenskaper behandlas, där produktionssystemets prestanda länkas till kostnaderna för att tillverka en komponent Avslutningsvis ges en övergripande belysning av hur material i olika produkter kan återvinnas i ett materialkretslopp.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Löpande examination av tre obligatoriska moment ger maximalt 8 examinationspoäng vilket tillsammans med en skriftlig tentamen ger slutbetyget.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMT012

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carin Andersson, carin.anderson@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se