Kursplan för

Företagsorganisation
Management Organization

MIOF21, 7.5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: I1
Alternativobligatorisk för: M3
Valfri för: B4, BME4, C4, D4, E4, F4, K4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att analysera och förstå främst industriella och teknikbaserade företags strategiska position och strategiska val och hur dessa kan leda till konkurrensfördelar. Vidare är syftet att förstå den strategiska planeringsprocessen, hur denna omsätts i handling och att kritiskt granska ett företags strategi utifrån jämlikhets-, hållbarhets- samt intressentperspektiv. Kursen skall vidare skapa kunskap om de drivkrafter som skapar och förändrar såväl den lokala som globala ekonomiska kartan samt ge kännedom om centrala utvecklingstendenser och dess konsekvenser på såväl regional, nationell och på internationell nivå. Kursen behandlar ej frågor om arbetsorganisation. Dessa frågor behandlas i separat kurs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en översikt över olika strategi- och organisationsfrågor med tillhörande relevanta metoder, modeller och nyckelbegrepp. Stor vikt läggs vid synliggörandet och integrationen mellan teori och tillämpning i olika slags företagande med tonvikt på det industriella och teknikbaserade företagandet. Kursen utgår från föreställningen att organisationsstruktur och planeringssystemen är i nära samspel med företagets omvärldssituation och affärsmodell. Sambandet mellan strategisk och organisatorisk planering på olika nivåer och inom olika områden (marknad, produkt, organisation, produktion, ekonomi, lokalisering) är en väsentlig del av kursens innehåll. Kursen innehåller även en analys av faktorer som kan förklara regionala och nationella miljöers fortsatta betydelse för tillväxt och konkurrenskraft.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar: Projektarbete (större case) som genomförs i grupp om maximalt fyra studenter och skriftlig tentamen av kursens litteratur. Slutbetyget är en viktning av den skriftliga tentamen (60 %) och praktikfallsbetyget (40 %). Obligatoriska moment: caseseminarier samt presentation och diskussion av det större projektarbetet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0121. Benämning: Praktik.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Projektarbete som genomförs i grupp om maximalt fyra studenter.
Kod: 0221. Benämning: Företagsorganisation.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs ELLER MIOA12 Industriell ekonomi, allmän kurs ELLER MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs ELLER MIOA15 Industriell ekonomi, allmän kurs
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO021 MIO201 MIO022 MIOF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Ola Alexanderson, ola.alexanderson@iml.lth.se
Hemsida: https://www.pm.lth.se

Övrig information

Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kurserna MIO201 Företagsadministration och företagsplanering eller MIO021/MIO022/MIOF20 Företagsorganisation.