Kursplan för läsåret 2001/2002
FÖRETAGSORGANISATIONMIO021
Management Organization

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: INEK3, TEMA3, I2, M4PS. Valfri för: D4, E3, F3, K3, M3, M4. Kursansvarig: Universitetslektor Carl-Johan Asplund, Carl_Johan.Asplund@ie.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Teknologen ska ha fullföljt en kurs i industriell ekonomi (minst 3p), men tentamen måste ej vara avklarad.. Prestationsbedömning: Slutbetyget är en viktning av tentamen (2/3) och praktikfallsbetyget (1/3). Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education Övrigt: Kursen får inte tillgodoräknas samtidigt med kursen MIO201, Företagsadministration och företagsplanering, (6p). Obligatoriska moment: laborationer.

Mål:
Kursen Företagsorganisation har temat "Organisation och företagsstyrning". Under detta tema är kursens målsättning att ge kunskaper om och färdigheter i att behandla industriföretagets planeringsproblem och planeringsmetoder på strategisk och taktisk nivå. I detta inkluderas organisationsplanering (utveckling av organisationsstruktur) på övergripande företagsnivå, men ej arbetsorganisation, som behandlas i en separat kurs.

Innehåll:
Kursen utgår från föreställningen att organisationsstruktur och planeringssystem utvecklas från och anpassas till företagets situation och affärsidé. Kursen behandlar den hierarkiska strukturen hos företagets planeringssystem (den hierarkiska strukturen betraktas därvid mer som ett analytiskt och pedagogiskt hjälpmedel än som en normativ utsaga), där olika planeringsnivåer urskiljs - strategisk, taktisk och operativ. Förståelse för sambandet mellan planer på olika nivåer och inom olika områden (produktion, ekonomi, marknad) är v

Litteratur:
Johnson, G & Scholes, K. Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall, 1999. Artiklar och praktikfallsmaterial.