Kursplan för

Arbete-människa-teknik, projekt
Working Environment, Project

MAMN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MVAR2
Valfri för: C4-da, D4, MD4, R4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall få möjlighet till att fördjupa sig i ett särskilt ämne och inom ämnesområdet tillägna sig en fördjupad förmåga att identifiera och lösa problem med utgångspunkt från vetenskapliga rön. Dessutom syftar kursen till att ge studenten en bredare perspektiv på utmaningar relaterade till FNs hållbarhetsmål.

Kursen syftar också till att träna studenten i utredningsarbete och projektledning på ett sådant sätt att projektet ska kunna utökas till ett examensarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Visa förmåga att kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar inom det valda området
• självständigt kunna formulera en projektplan och med adekvata metoder genomföra ett projekt inom det valda ämnesområdet.
• Visa förmåga att modellera, utvärdera, utveckla eller utforma produkter, processer eller system
• Skriva en rapport där det valda området hanteras på ett vetenskapligt sätt
• Kunna ge en muntlig presentation om sitt projekt och de resultat som har nåtts

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens innehåll anpassas efter studenternas tidigare val och inriktning. Övningsobjekt väljs och projektplaner läggs upp så att studentens tidigare kunskaper tillämpas och fördjupas. I samförstånd med annan institution kan projektet nära anknyta till verksamheten vid denna.

Kursen är en projektkurs som utgår ifrån utmaningar relaterade till FNs hållbarhetsmål.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering ligger till grund för examination. Obligatoriska moment: • handledda projektövningar • skriftlig rapport • slutseminarium.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAM032

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Günter Alce, gunter.alce@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se