Kursplan för

Arbete-människa-teknik, projekt
Working Environment, Project

MAM032, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-da, D4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig en fördjupad förmåga att identifiera och lösa arbets- och/eller användbarhetsrelaterade problem och att med utgångspunkt från vetenskapliga rön kunna planera och designa:

så att en god arbetsmiljö/användbarhet erhålles med hänsyn till olika produktionsbetingelser samt produktions- och funktionskrav. Kursen syftar också till att träna eleven i utredningsarbete och projektledning på ett sådant sätt att projektet ska kunna utökas till ett examensarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens innehåll anpassas efter studenternas tidigare val och inriktning. Övningsobjekt väljs och projektplaner läggs upp så att tidigare kunskaper i arbetsmiljöteknik tillämpas och fördjupas. I samförstånd med annan institution kan projektet nära anknyta till verksamheten vid denna. Vid behov studieresor för inventeringar och miljöstudier.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering ligger till grund för betygsättningen. Obligatoriska moment: handledda projektövningar, skriftlig rapport och slutseminarium.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Joakim Eriksson, joakim.eriksson@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se