Kursplan för

Interaktionsdesign, processkurs
Interaction Design, Process Course

MAMF60, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten skall få en fördjupad förståelse inom området interaktionsdesign med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen och metoder för design. Studenterna skall genom en blandning av teori och praktiska moment nå insikter i hur man utformar användbara interaktiva produkter och tjänster.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen, där föreläsningar, workshops och projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. Metoder, teorier och riktlinjer från interaktionsdesignforskning presenteras och utgör en utgångspunkt för de övriga kursmomenten. Vidare behandlas teorier, metoder och tekniker för den så kallade användbarhetsorienterade designprocessen och den mer specifika utformningen av interaktiva produkter och tjänster.

Centrala begrepp och moment i kursen:

Användbarhet, användarupplevelse, prototyping, designprinciper, designprocessen, användarstudier, användbarhetsmål, konceptuell design, användbarhetsutvärdering.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig dugga, skriftlig tentamen och godkänt projektarbete. För slutbetyg sammanräknas resultaten från duggan, tentamen och projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0122. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0222. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete
Kod: 0322. Benämning: Dugga.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd dugga Delmomentet omfattar: Skriftligt prov

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAMN25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Christofer Rydenfält, christofer.rydenfalt@design.lth.se
Examinator: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se
Kursansvarig: Susanne Frennert, susanne.frennert@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/kurser/interaktionsdesign
Övrig information: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, workshops, projektpresentationer, skriftlig projektrapport, tentamen och dugga