Kursplan för

Människan i extrema miljöer
Human in Extreme Environments

MAMF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: BME4-bdr, R4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga, samt relaterad prevention och skydd. Målet är relaterat till utmaningar i FN:s hållbarhetsmål, särskilt mål 3: god hälsa och välbefinnande; mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger ökad kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår:

Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med ett litet projekt i grupp och tre laborationer: 1) maximal/sub-max syreupptagningsförmåga (VO2 upptagning) test, 2) övning i varm miljö, 3) övning i kall miljö.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen inkluderar deltagande i tre laborationer i grupp, muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete i grupp, samt en individuell skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TFRC70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Chuansi Gao, chuansi.gao@design.lth.se
Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se
Hemsida: https://kurser.lth.se/kursplaner/senaste/MAMF35.html
Övrig information: Kursen ger aktuell kunskap om påverkan på människan av den yttre miljön med avseende på framför allt fysisk arbetsförmåga, kondition (max och sub-max syreupptagning), värme och kyla, kallt vatten och dykning, hög höjd, lufttrycksförhållanden och syrefattiga miljöer, överlevnad, rymden miljö samt metoder och strategier för riskbedömning och åtgärdande.