Kursplan för

Organisk kemi, allmän kurs
Organic Chemistry, Basic Course

KOK012, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i organisk kemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar grundläggande organiska föreningar såsom alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, alkylhalogenider, etrar, aminer, aromatiska föreningar samt karbonylföreningar. Grundläggande begrepp såsom nomenklatur, isomeri och fysikaliska egenskaper diskuteras och används i den syntetiska delen som behandlar kemisk reaktivitet i syfte att syntetisera organiska molekyler. De bakomliggande mekanismerna kring ett antal viktiga reaktionstyper såsom substitution, addition, reduktion, oxidation, elimination samt omlagringar används för att förstå hur katjoner, anjoner samt radikalintermediat styr kemiska reaktioner.

Under laborationerna ges en fördjupad förståelse för organisk reaktivitet, förmåga att under handledning följa enklare laborationshandledningar i syfte att syntetisera organiska föreningar samt förmåga att söka och bedöma information rörande säkerheten för en given syntes.

En viktig aspekt är att kunna rita upp tydliga bilder av organiska molekyler och skriftligt och muntligt presentera organiska reaktioner. Organisk kemis roll i dagens samhälle betonas under hela kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs godkänd inlämningsuppgift samt godkänd examination via duggor eller tentamen samt godkända laborationer. För att få lov att laborera måste studenten närvarat vid den obligatoriska säkerhetsföreläsningen.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Läskurs.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs godkänd inlämningsuppgift samt godkänd examination via duggor eller tentamen. Det ges fem duggor och 50% eller mer av poängen på duggorna ger betyget 3. Tentamen krävs vid mindre än 50% godkänt eller för betygen 4 och 5.
Kod: 0205. Benämning: Laborationskurs.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänd laborationskurs krävs att samtliga fyra laborationer är godkända. För att få lov att laborera måste studenten närvarat vid den obligatoriska säkerhetsföreläsningen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOK010, KOK011, KOKA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Ellervik, ulf.ellervik@organic.lu.se
Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/OrganAK/OrganAK.html