Kursplan för läsåret 2001/2002
ORGANISK KEMI, AKKOK011
Organic Chemistry, Basic Course

Poäng: 8.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: K2. Kursansvarig: Forskarassistent Ulf Ellervik, Ulf.Ellervik@orgk2.lth.se. Prestationsbedömning: Sluttentamen, som omfattar hela kursinnehållet, är skriftlig. Webbsida: http://www.orgk2.lth.se/Teaching/OrganAK/OrganAK.html

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om kolföreningarnas uppbyggnad och geometri, de funktionella gruppernas egenskaper och reaktioner samt organisk-kemiska reaktionsmekanismer.

Innehåll:
Kursen inleds med grundläggande fysikalisk-organisk kemi, såsom syra-basbegreppet, konformationsanalys och stereokemi. Dessa begrepp används sedan för att beskriva organisk-kemiska reaktioner och mekanismer. Särskild tonvikt läggs på alkener, aromater samt karbonylföreningar.
Momenten i kursen kommer att diskuteras och tränas med ett antal obligatoriska övningar samt en större inlämningsuppgift.
Laborationerna exemplifierar vanliga reaktionstyper och syntesmetoder och avser att ge elementära färdigheter i organisk-kemisk laboratorieteknik. Miljö- och säkerhetsaspekter vid laboratoriearbetet betonas.

Litteratur:
Solomons, T.W.G. and Fryhle, C.B.: Organic chemistry, 7:e uppl., Wiley 2000, ISBN 0-471-19095-0. Kompendier: Laboratorieteknik, Säkerhetsföreskrifter, Nomenklatur
och Övningar, Laborationer.