Kursplan för

Atmosfärskemi och -fysik
Atmospheric Chemistry and Physics

FKFF01, 4 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W2
Valfri för: F4, F4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ska ge förståelse av fysikaliska, kemiska och meteorologiska processer i atmosfären samt ge insikter i människans påverkan på atmosfärens sammansättning och därmed miljön, t.ex. klimat och stratosfäriskt ozon. Kursen syftar även till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Atmosfärens sammansättning och termodynamiska egenskaper, meteorologi, meteorologiska modeller, geokemiska kretslopp, klimat, växthusgaser, aerosoler, kemisk reaktionskinetik, stratosfäriskt ozon, atmosfärens oxiderande förmåga, marknära ozon och surt regn. Projektarbetet omfattar studier av vetenskaplig litteratur, uppföljning samt redovisning av projektarbetet vid minisymposium.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av dels en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor av både redogörande och beräkningskaraktär, dels ett projektarbete i grupp. Betyg bestäms av tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Bengt Martinsson, bengt.martinsson@nuclear.lu.se
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/obligatoriska_kurser/atmospheric_chemistry_and_physics/