Kursplan för

Medicinsk fysik
Physics for Biomedicine

FAFF45, 8.0 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2024-04-10
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: BME2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten ska utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för en civilingenjör i Medicin och teknik. Stuenten ska fördjupa sin förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av särskild relevans för medicin och teknik. Kursen syftar vidare till att träna problemlösning, experimentellt arbete och modelltänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Fördjupning av grundläggande fysik. Problemlösningsmetodik: hantering, analys och presentation av mätdata. Grundläggande atom- och kärnfysik: Elektronens laddning och vågegenskap. Atomens storlek och massa. Temperaturstrålare och fotoelektrisk effekt. Modeller av atomen. Uppbyggnad av det periodiska systemet. Energinivåer. Stimulerad emission. Generering och absorption av röntgenstrålning. Radioaktivitet. Joniserande strålning: sönderfall, aktivitet, kärnreaktioner, växelverkan med materia, strålningsbiologi, dosimetri, strålskydd, acceleratorfysik, detektorer. Medicinsk laserfysik: Vågekvationen, laser,  ljusets växelverkan med vävnad, Introduktion till MatLab.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, avklarad laborationsdel, genomfört och redovisat projekt samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Avklarad laborationsdel.
Kod: 0217. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0317. Benämning: Introduktion till Matlab.
Antal högskolepoäng: 0.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar samt vid datorövningar. Modulen omfattar: Introduktion till Matlab.
Kod: 0417. Benämning: Projekt i dosimetriberäkning.
Antal högskolepoäng: 1.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Projekt i dosimetriberäkning redovisas i form av muntlig presentation och obligatorisk närvaro vid redovisning.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA65 Termodynamik, våglära och optik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAFF35 FAFF36

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se
Hemsida: https://www.atomic.physics.lu.se/education/mandatory-courses/faff45-medicinsk-fysik-foer-bme/

Övrig information

Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt för att få tillträde till kursen. Enstaka moment kan ges och examineras på engelska. Detta omfattar högst 1,5 hp, i form av laborationer eller inlämningsuppgifter.