Kursplan för

Medicinsk fysik
Physics for Biomedicine

FAFF36, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten skall utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för en civilingenjör i medicin och teknik. Studenten skall fördjupa sin förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av särskild relevans för medicinsk teknik. Kursen syftar vidare till att träna problemlösning, experimentellt arbete och modelltänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Fördjupning av grundläggande fysik. Problemlösningsmetodik: hantering, analys och presentation av mätdata. Energi: omvandling, transport, kvalitet, källor. Gaser: koncentration, blandningsförhållande, tryck, luftföroreningar. Termodynamikens huvudsatser: temperatur, värme, inre energi, kretsprocesser, verkningsgrad. Joniserande strålning: sönderfall, aktivitet, kärnreaktioner, växelverkan med materia, strålningsbiologi, dosimetri, strålskydd, acceleratorfysik, detektorer. Medicinsk laserfysik: Vågekvationen, laser, koherens, ljusutbreding i starkt spridande material, tillämpningar och mätmetoder. Ultraljudsfysik: Vågutbredning, diffraktion, akustisk impedans, reflektion, absorption, energiomvandling, akusto-optik, fotoakustik. Introduktion till MatLab.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, avklarad laborationsdel och aktivt deltagande i obligatoriska moment.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0215. Benämning: Introduktion till Matlab.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk föreläsning.
Kod: 0315. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Avklarad laborationsdel.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA50 Våglära, optik och atomfysik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAFF35, FAFA05, FAFA50

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Andersson-Engels, stefan.andersson-engels@fysik.lth.se
Kursansvarig: Kristina Stenström, kristina.stenstrom@nuclear.lu.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/compulsory_courses/faff36_medicinsk_fysik_fr_bme/