Kursplan för

Atom- och molekylspektroskopi
Atomic and Molecular Spectroscopy

FAF080, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: BME5-bf, F4, F4-f, F4-mt, F4-es, N5-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om de många kraftfulla metoder, som modern atom- och molekylspektroskopi erbjuder avseende såväl grundläggande studier som praktiska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

lära sig att bedöma hur spektroskopi kan användas som ett kraftfullt verktyg inom vetenskap och teknik.

Kursinnehåll

Översikt av atomär och molekylär struktur. Strålnings- och spridningsprocesser: resonansstrålning, Rayleigh-, Raman- och Mie-spridning. Spektroskopi av inre elektroner: Röntgen- och fotoelektronspektroskopi (ESCA), synkrotronstrålning. Optisk spektroskopi: ljuskällor, spektralt upplösande instrument, detektorer, optiska analysmetoder. Resonansmetoder: optisk resonansspektroskopi, elektron- och kärnspinnresonans. Avstämbara lasrar: lasertyper, enkelmodgenerering, kringutrustning. Laserspektroskopi: tidsupplöst spektroskopi och högupplösande Dopplerfria tekniker. Laserspektroskopiska tillämpningar: fjärranalys av luft- och vattenföroreningar, förbrännings- och reaktionsdiagnostik, medicinska tillämpningar. Demonstrationer: Synkrotronstrålning, femtosekundspektroskopi, förbränningsdiagnostik, astrofysikaliska tillämpningar, laserspektroskopiska mättekniker.

 Laborationer: 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända projekt och laborationer.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationerna kräver en skriftlig rapport som skrives parvis (man laborerar parvis). Delmomentet omfattar: Experimentellt arbete i form av laborationer i små grupper, med obligatoriskt planerings- och redovisningsarbete.
Kod: 0210. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA10 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi eller FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar eller (FAFA50 Våglära, optik och atomfysik och FAFF36 Medicinsk fysik).
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Kröll, stefan.kroll@fysik.lth.se
Lärare: Joakim Bood, joakim.bood@forbrf.lth.se
Lärare: Lars Rippe, Lars.Rippe@fysik.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/faf080_atomic_and_molecular_spectroscopy/