Kursplan för

Signalseparation - oberoende komponenter
Signal Separation - Independent Components

EITN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2018-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME5-sbh, C4-ssr, D4-ssr, E4-ss, E4-mt, E4-bg, F4, F4-ss, MWIR2, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper i statistisk signalbehandling och behandlar teorin kring oberoende och principiella komponenter samt hur dessa kan tillämpas inom området signalseparation. Det traditionella sättet att analysera, filtrera, komprimera och separera en kombination av signaler genom andra ordningens statistik (e.g. korrelationsbaserade metoder) utökas till att innehålla högre ordningens statistik (e.g. högre än andra ordningens moment). Detta leder till konceptet oberoende komponenter, i kontrast till okorrelerade komponenter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Följande moment tas upp i kursen: linjär representation av flervariabeldata, stokastiska vektorer, statistiskt oberoende, högre ordningens moment, gradienter och optimering, algoritmer för optimering med och utan bivillkor, estimeringsteori inom signalseparation, minsta-kvadrat och maximumlikelihood metoder, informationsteori, entropi, kumulanter, definition av, samt likheter och skillnader mellan, principiella och oberoende komponenter, metoder för att finna de oberoende komponenterna (ICA), främst: ICA ur maximering av icke-Gaussianitet, ICA ur maximum likelihood estimering, ICA ur minimering av mutual information, ICA ur icke-linjör dekorrlering och icke-linjär PCA. Tillämpningsområden: akustisk signalseparation och avfaltning, utvinning av signalkaraktäristik ur fler-kanals data, artifaktidentifiering ur EEG och MEG, prediktion av tidsseriedata mha ICA.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker i form av sluttentamen samt genom delprov under kursens gång. Slutbetyg erhålls då tentamen inkl. delprov och laborationer är godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0218. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040,EITF75 Digital signalbehandling ELLER ETI265, EITA50 Signalbehandling i multimedia ELLER EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Frida Sandberg, frida.sandberg@bme.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn55