Kursplan för

Tillämpad mekatronik
Applied Mechatronics

EIEN45, 10 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2022-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: BME4, D4-is, D4-hs, E4-ra, F4, M4-me, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Utveckling av dagens och morgondagens produkter kräver allt oftare en optimerad kombination av elektromekaniska lösningar och inbyggda system (integrerad elektronik och programvara). Kursens syfte är att studenten ska använda sina kunskaper och färdigheter från tidigare kurser och självständigt söka lösningar på komplexa uppgifter. Kursen består av två delar. Den första är framtagandet av en konceptlösning med tekniska specifikationer av ett industriellt verkligt problem (vilken sedan implementeras till en fungerande prototyp i en påföljande valfri kurs). Konceptlösningen tas fram av ett mekatroniskt team med kompetenser från olika ämnesområden, dvs minst en av studenterna i gruppen kommer från program E och minst en från program M. Den andra delen av kursen är en individuell uppgift som innebär konstruktion av ett komplett mekatroniskt system för styrning och reglering av en likströmsmotor omfattande datorkommunikation, elektronikkonstruktion och uppbyggnad på kretskort, mikroprocessorprogrammering, givarteknik och reglerteknik. Byggandet av systemet görs i ett 24/7-öppet lab, där samarbete uppmuntras, men redovisningen är individuell.

Kursen syftar till att ge

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inledande introduktion till de andra programmens/deltagarnas förkunskaper, såsom realtidsprogrammering (för EFMNPi) och produktutvecklingsprocessen (för DEFNPi), följt av fördjupningar av det samlade innehållet:Utvecklingsmetodik och projektplanering. Praktisk styr- och reglerteknik. Analog elektronik. Simulering av elektronik och mekanik. Felsökning. Störningar, skydd och säkerhet. Miljövänlig elektronisk prototyputveckling. Mikroprocessorer och programmering av inbyggda system. Gränssnitt till PC. Drivrutiner. Datorkommunikation. Sensorer. Ställdon. Elektromekanisk energiomvandling. Mekanisk prototyputveckling. Sökning/tolkning av teknisk dokumentation.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömning och examination sker i två moment, dels i grupp och dels individuellt: För gruppmomentet gäller godkända inlämningsuppgifter, godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation av en industriell principkonstruktion. För det individuella momentet gäller godkänd projektuppgift där examinationen består i att studenten redogjort för funktionen av det egenkonstruerade mekatroniska systemet i vilket läraren sedan introducerat ett antal fel som felsökts och reparerats av studenten. För godkänt betyg (G) i kursen gäller att båda momenten är godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 1901. Benämning: Principkonstruktion.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport på principkonstruktion i grupp ger betyget G.
Kod: 1902. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt praktiskt projektarbete ger betyget G.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Godkänd grundkurs inom programmering och elektronik/elektroteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet
Kursen överlappar följande kurser: EDA190, EIEN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Francisco Marquez Fernandez, francisco.marquez_fernandez@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se