Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MEKATRONIK, INDUSTRIELL PRODUKTPLANERINGEIEN05
Mechatronics, Industrial Product Planning

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EIE075 och EIEF01. Valfri för: E4, M4. Kursansvarig: Gunnar Lindstedt,, Gunnar.Lindstedt@iea.lth.se, och Bengt Simonsson, Bengt.Simonsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: EIE070 Mekatronik. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig projektredovisning och en skriftlig rapport. Hemsida: http://www.iea.lth.se.

Syfte
Denna kurs har som målsättning att ge studenten kunskaper, färdigheter och erfarenheter från att delta i ett industribaserat mekatroniskt utvecklingsprojekt som ska drivas fram till en fungerande prototyp. Inom denna kursram arbetas projektplaneringen fram från idéstadium till färdig konceptlösning. Viktigt är här att arbetet utförs i en grupp där deltagarna bidrar med kompetens från flera olika ämnesområden, mestadels studenter från E- och M- programmen.

Mekatronik, industriell produktplanering samt den efterföljande kursen Mekatronik, industriell produktframtagning, samverkar med kursen MMK101, Produktutvecklingsprojekt, som ges av avdelningen för maskinkonstruktion vid institutionen för designvetenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Projektet genomförs under två läsperioder i samverkan med kursen MMK101, Produktutvecklingsprojekt. Kursdeltagarna ska utveckla mekatroniska delar i gemensamma projekt eller helt egna mekatroniska produkter.

En av hörnstenarna i mekatroniskt utvecklingsarbete är att medlemmarna med olika kompetenser i ett team finns med redan från början av projektet för att öka möjligheterna till innovativa lösningar, där sådana ämnen som realtidsprogrammering, reglerteknik, elektriska drivsystem och maskinkonstruktion samverkar på ett genomgripande sätt.

Utvecklingsarbetet startar med en fas av omfattande informationssökning, brainstorming och utvärdering, vilket ofta omfattar 30-40% av arbetet fram till färdig produktspecifikation. Sedan följer val av koncept, design och ritningar på produktidén. Kursen avslutas med rapportskrivning och en muntlig redovisning av den utarbetade konceptlösningen. Beställning av material, bygge av produkten, provning och justeringar görs inom ramen för kursen Mekatronik, industriell produktframtagning. Den kursen avslutas med en offentlig presentation av i de båda kurserna framtagna produkterna i närvaro av industrirepresentanter, kursledningar och media.

Litteratur
Bradley D, Seward D, Dawson D, Burge S: Mechatronics and the design of intelligent machines and systems. Stanley and Thornes, 2000. ISBN 0-7487-5443-1.