Kursplan för

Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-chip Systems

EEMN21, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BME4-bf, E4-mt, F4, F4-mt, MLAK2, MNAV2, N4-nbm, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ska ge en bred introduktion till mikrofluidik-området med en särskild inriktning mot lab-on-a-chip-system. Mikrofluidik och lab-on-a-chip-system hanterar vätske- och gasflöden i mikrometerstora kanaler, ofta för kemisk och biokemisk analys. Området är tvärvetenskapligt där miko- och nanoteknologi utnyttjas för integration av t. ex. elektriska, mekaniska, kemiska och optiska funktioner på ett chip. System som baseras på mikrofluidik har viktiga tillämpningar inom områden som kemi, biologi och medicin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Flödesmekanik i mikrosystem, material och tillverkningsmetoder för mikrofluidiksystem, ytspänning, viskositet, diffusion, dimensionslösa parametrar (t.ex. Reynolds tal), flödeskarakterisering, ventiler, mekaniska och elektrokinetiska pumpmetoder, blandning, dropp-baserade mikrofluidiksystem, kemisk separation, cellseparation, detektion, tillämpningar inom kemi, biologi och medicin samt akustik på chip.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: laborationer, projektarbete, samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0120. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Betygsättning av tentamen.
Kod: 0220. Benämning: Labb 1-3, artikelpresentation, projektrapport & presentation.
Antal högskolepoäng: 3.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända laborationer Godkänd artikelpresentation Godkänd projektrapport och presentation

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i fysik, kemi eller biologi.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i sin läro- och timplan.
Kursen överlappar följande kurser: EEMN20 EEM055

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Pelle Ohlsson, pelle.ohlsson@bme.lth.se
Kursansvarig: Per Augustsson, per.augustsson@bme.lth.se
Hemsida: https://bme.lth.se/course-pages/introduction-to-lab-on-a-chip-systems/introduction-to-lab-on-a-chip-systems/