Kursplan för

Mikrofluidik
Microfluidics

EEM055, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, E4-mt, F4, F4-mt, F4-nf, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger en bred introduktion till mikrofluidik-området med en särskild intriktning mot Lab-On-A-Chip. Mikrofluidik och Lab-On-A-Chip handlar om vätske- och gasflöden i mikrometerstora kanaler, ofta för kemisk och biokemisk analys. Området är sant tvärvetenskapligt där miko- och nanoteknologi utnyttjas för integration av t ex elektriska, mekaniska, kemiska och optiska funktioner på ett chip. System som baseras på mikrofluidik spelar en allt större roll t ex inom områden som kemi och biokemi, bioteknologi samt medicin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Flödesmekanik i mikrosystem, simulering av flöden, material och tillverkningsmetoder för mikroflödessystem, ytspänning, viskositet, diffusion, dimensionslösa parametrar som Reynolds och Webers tal, flödeskarakterisering, ventiler, mekaniska och elektrokinetiska pumpmetoder, mikrofilter, mixning, kemiska mikroreaktorer, dispensering, separation, detektion, tillämpningar inom kemi, biokemi, bioteknologi, biologi och medicin, akustik på chip, nanofluidik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande labrapporter, aktivt deltagande i diskussionsforum, genomförande och redovisning av projekt muntligt och skriftligt samt skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA01, FAFA05, FAFA35 eller motsvarande grundläggande kurser i fysik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Johan Nilsson, johan.nilsson@elmat.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se/