Kursplan för

Sensorteknik
Transducer Technology

EEM031, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-bf, D5, E4-ss, E4-mt, F4, F4-mt, F4-r, F4-ss, IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Sensorer får allt större betydelse i det moderna samhället. Exemplen är många där sensorer är en förutsättning för ökad säkerhet (t ex i bilar), minskad miljöpåverkan ( t ex styrning av processindustri, avgasrening i bilar), effektivare energianvändning (t ex klimatstyrning av inomhusmiljö). Ytterligare ett område där sensorer väntas få stor betydelse är Virtual Reality (t ex fjärroperationer inom medicin, datorspel, simulatorer).

Syftet med kursen är att ge studenterna en bred översikt över de vanligaste givarprinciperna och mätmetoder för mätning av fysikaliska, kemiska och bio-kemiska storheter, t ex temperatur, tryck, acceleration, syrgashalt, pH.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha översiktlig kunskap om olika sensorers uppbyggnad, egenskaper och begränsningar för mätning av fysikaliska, kemiska och bio-kemiska storheter.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar de vanligaste givarna och mätmetoderna för mätning av fysikaliska, kemiska och biokemiska mätstorheter inom process- och verkstadsindustri, medicin och samhälle.

Härutöver diskuteras anpassningselektronik, tillämpad signalbehandling och datainsamlingssystem. I kursen ingår ett projekt som behandlar givare för en viss fysikalisk mätstorhet eller givarprincip. Projektuppgiften består i att genom litteraturstudier och experimentellt arbete sätta sig in i de givare som kommer till användning för den givna mätstorheten. Projektet redovisas muntligt vid ett seminarium med demonstrationer samt skriftligt i en rapport.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs godkänd rapport, genomförd muntlig presentation av projekt, deltagande i 80% av föreläsningstillfällena. Högre betyg kan erhållas vid skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESSF10 eller EEM007 Mätteknik eller EEMF15 Sensorer och mätteknik eller ETE604 Krets- och mätteknik
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Hans W Persson, Hans_W.Persson@bme.lth.se
Hemsida: http://www.bme.lth.se