Kursplan för

Artificiell intelligens
Artificial Intelligence

TFRP20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-02-13

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet. At orientera om etiska konsekvenserna av AI-baserad teknologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Intelligenta agenter. Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Maskininlärning. Behandling av naturligt språk. Semantisk webb. Autonoma robotar. Planering. Etik av AI.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har godkänts. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: EDAP01, EDAF70, EDA132

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jacek Malec, jacek.malec@cs.lth.se
Lärare: Elin Anna Topp, elin_anna.topp@cs.lth.se
Lärare: Pierre Nugues, pierre.nugues@cs.lth.se
Hemsida: http:// http://cs.lth.se/edap01
Övrig information: Kursen förutsätter kunskaper inom grundläggande matematik motsvarande FMAB65 Endimensionell analys B1, FMAB70 Endimensionell analys B2, FMAB20 Linjär algebra och FMAB30 Flerdimensionell analys.