Kursplan för

Tillämpad artificiell intelligens
Applied Artificial Intelligence

EDAF70, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2018-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4-pv, D4-pv, E4-bg, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en introduktion till flera delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Intelligenta agenter. Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Maskininlärning. Behandling av naturligt språk. Semantisk webb. Autonoma robotar. Planering.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt på kursen krävs att de obligatoriska inlämningsuppgifterna godkänts. Detaljerade regler för inlämningsuppgifterna kommer att finnas i kursprogrammet (syllabus) på kursens hemsida. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter där AI-metoder som tagits upp på föreläsningarna implementeras för att ge praktisk erfarenhet av svårigheter, omfång, resultattolkning etc.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA01/FMAA05, FMA420/FMAB20 och FMA430/FMAB30.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA132

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jacek Malec, Jacek.Malec@cs.lth.se
Lärare: Professor Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se
Lärare: Elin Anna Topp, Elin_Anna.Topp@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf70
Övrig information: Detaljerade föreskrifter för fullgörande av inlämningsuppgifterna kommer att finnas på kurswebben.