Kursplan för

Miljökonsekvensbeskrivning
Environmental Impact Assessment

TFRP01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2023-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Övergripande mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om användning av miljökonsekvensbeskrivningar vid planering och beslutsfattande, stimuleras till diskussion om möjligheter och begränsningar med miljökonsekvensbeskrivningar samt vidareutveckla  kritiskt tänkande, problemformulering samt skrivande av vetenskapliga rapporter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar har utvecklats och används som en metod i Sverige och utomlands för att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program, och projekt eller etablering av verksamhet.

Kursen behandlar förutsättningarna och formerna för användningen av miljökonsekvensbeskrivningar av påverkan från projekt, miljökonsekvensbedömning i det svenska planerings- och beslutssystemet. Kursen behandlar vidare bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar i miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsgranskning. Vissa delar av kursinnehållet behandlas vid litteraturseminarier. Genom att medverka vid genomförande av en miljökonsekvensbeskrivning tränar kursdeltagarna dels förmågan att planera och genomföra ett projekt i grupp, dels färdigheter i olika metoder som kan användas vid miljökonsekvensbeskrivning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker genom deltagande i övningar, seminarier och redovisningar, genom en MKB-övningsuppgift i grupp som redovisas skriftligt och muntligt, och individuella skriftliga tentamina. Deltagande i seminarier och redovisningar är obligatoriskt. Betygsättning baseras till 50 % på MKB-övningsuppgiften och till 50 % på skriftlig tentamina.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TFRN55, FMI085, FMIN10, FMIN40, FMIN45

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jamil Khan, jamil.khan@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se