Kursplan för

Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning
Environmental Systems Studies: Environmental Impact Assessment

FMIN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, V4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Övergripande mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om  miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i samband med planering och beslutsfattande, stimuleras till diskussion om möjligheter och begränsningar med MKB, samt träna sitt kritiska tänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa förmåga att reflektera över den egna inlärningsprocessen.

Kursinnehåll

Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) har utvecklats och används som ett hjälpmedel i Sverige och utomlands för att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program och projekt/etablering av verksamhet.

Kursen behandlar förutsättningarna och formerna för användningen av MKB i samband med projekt och MKB i det svenska planerings- och beslutssystemet. Kursen behandlar vidare bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, simulering, rollspel, praktiska övningar i miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsgranskningar, redovisningar, eventuella studiebesök. Projektet innebär analys av problemställningar inom området.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Ett projekt och inlämningsuppgifter genomförs individuellt eller i grupp samt redovisas både skriftligt och muntligt. Obligatorisk närvaro vid övningar, seminarier, studiebesök och redovisningar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Kursansvarig: Fredrik Pettersson, fredrik.pettersson@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se