Kursplan för

Mänskliga faktorer inom luftfartsområdet
Human Factors in Aviation

TFRD95, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning FLY
Beslutsdatum: 2022-11-28

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper. Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att bredda och och ge fördjupade kunskap inom Human Factors genom undervisning, praktiska exempel och kritiska diskussioner kring centrala koncept inom området samt hur de kan tillämpas i en operationell verksamhet inom ett flygbolag eller anan operatör inom flygindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, presentationer och diskussioner om dagens idéer, principer och åsikter om human factors i en komplex och säkerhetskritisk omgivning eller system. Genom att fokusera på att rekonstruera den lokala förnuftigheten vid tiden för en olycka kommer kursen att kunna hjälpa studenten att förstå varför ett visst beteende verkade logiskt vid ett specifikt tillfälle. Betydelsen av organisationens kontext när man skapar krav för mänskligt beteende och säkerhet, kommer också att diskuteras.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs godkända skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt minst 66% närvaro vid föreläsningar, övningar och seminarier. Samtliga fysiska kursträffar utgör obligatoriska moment. Tillfällig frånvaro om max 33% kan kompletteras med individuella inlämningsuppgifter. Dock krävs minst 66% närvaro på respektive kursträff. För frånvaro utöver detta hänvisas till deltagande på motsvarande moment nästföljande kurstillfälle.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: FLYF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Lärare: Nicklas Dahlström, nicklas.dahlstrom@tfhs.lu.se
Lärare: Johan Bergström, johan.bergstrom@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Mark Milich, mark.milich@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och övningar.