Kursplan för

Mänskliga faktorer
Human Factors

FLYF05, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2021-03-31

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Obligatorisk för: XGTRF3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att bredda och fördjupa piloters, eller blivande piloters, kunskap inom Human Factors genom undervisning, praktiska exempel och kritiska diskussioner kring centrala koncept inom området samt hur de kan tillämpas i en operationell verksamhet inom ett flygbolag eller anan operatör inom flygindustrin.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, presentationer och diskussioner om dagens idéer, principer och åsikter om human factors i en komplex och säkerhetskritisk omgivning eller system. Genom att fokusera på att rekonstruera den lokala förnuftigheten vid tiden för en olycka kommer kursen att kunna hjälpa studenten att förstå varför ett visst beteende verkade logiskt vid ett specifikt tillfälle. Betydelsen av organisationens kontext när man skapar krav för mänskligt beteende och säkerhet, kommer också att diskuteras.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar och övningar. Skriftlig tentamen vid delkursens slut, fortlöpande examination inom ramen för undervisningen, d.v.s. genom hemuppgifter, uppsatser och seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Nicklas Dahlström, nicklas.dahlstrom@tfhs.lu.se
Lärare: Johan Bergström, johan.bergstrom@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och övningar.