Kursplan för

Design och kognitiv tillgänglighet
Design and Cognitive Accessibility

TFRD90, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2022-12-14

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att utforma kognitivt tillgängliga produkter, tjänster och miljöer, för att skapa ett samhälle för alla.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen går att följa helt på distans. Varje kursmoment innehåller introduktions- och fördjupningstexter, bildexempel, länkar, diskussioner och avslutas med en individuell inlämningsuppgift eller en gruppuppgift.

Kursens innehåll är:

 

  1. Vad är en kognitiv funktionsnedsättning? Vad är det som kan vara svårt? Hur yttrar sig dessa svårigheter? Hur många kan ha dessa svårigheter? Kan de vara permanenta eller tillfälliga?
  2. Vad är kognitiv tillgänglighet? Vilka principer och riktlinjer finns? Hur ska man tänka för att möjliggöra användning? Vilka är utmaningarna för dig som designer? Uppgift som öppnar ögonen för kursens tema och lyfter fram studentens egna upplevelser och exempel på inkluderande och exkluderande produkter, tjänster och miljöer.
  3. Arbetssätt, metoder och verktyg för att skapa kognitiv tillgänglighet i en designprocess. Introduktion av tänkbara arbetssätt, metoder och verktyg, bland annat från områdena Användbarhet User eXperience och Universell utformning. Individuella uppgifter och uppgifter i grupp för att testa dessa.
  4. Möt användare. Samtal med personer som har levda erfarenheter av att vara beroende av kognitiv tillgänglighet. Formulering av dagsaktuella utmaningar där design av kognitivt tillgängliga produkter, tjänster och miljöer skulle göra livet enklare, roligare eller mer meningsfullt.
  5. Tillämpat projekt. Studenten presenterar ett detaljerat lösningsförslag för en kognitivt tillgänglig produkt, tjänst eller miljö.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in samt kamratgranskning och återkoppling på medstudenternas uppgifter. Omfattningen på inlämningsuppgifterna varierar mellan 300 och 1500 ord. Slutuppgiften innehåller flera steg, där också kamratgranskning ingår. Den innefattar ett tillämpat projekt med slutrapportering som kan vara skriftlig (2000-4000 ord) eller göras i andra media såsom film. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera och åtgärda situationer/problem och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Kursen överlappar följande kurser: TFRB20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se
Examinator: Håkan Eftring, hakan.eftring@certec.lth.se
Kursansvarig: Håkan Eftring, hakan.eftring@certec.lth.se
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/fristaaende-kurser/design-och-kognitiv-tillgaenglighet/
Övrig information: Kursen går att följa helt och hållet på distans via internet. Om antalet sökande till kursen understiger 12 studenter kan kursen komma att ställas in.