Kursplan för

Att utforma tankestöd i vardagen
Designing Cognitive Support in Everyday Life

TFRB20, 10 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2015
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-03-03

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att utforma tankestöd för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna redogöra för grundläggande principer inom området kognitiv design.

• kunna redogöra för variationer i utvecklingen av kognitiva förmågor.

• kunna redogöra för de svårigheter som olika begränsningar i kognitiva och kommunikativa förmågor kan medföra.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• kunna identifiera och analysera de svårigheter en person med nedsatt kognitiv förmåga möter i sitt dagliga liv och redovisa relevanta åtgärder i form av kognitiv assistans.

• kunna tillämpa principerna för kognitiv design i mötet med personer i behov av tankestöd i vardagen, genom att presentera ett detaljerat lösningsförslag.

• kunna analysera en aktivitet där en person med kommunikativa eller kognitiva svårigheter deltar och redovisa vilka hinder och möjligheter som finns i den sociala och fysiska miljön.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• kunna reflektera över och värdera lösningsförslag där den enskilde individens önskemål respekteras och personen därmed får mer makt och kontroll över sitt eget liv.

Kursinnehåll

Kursen går att följa helt på distans. Varje kursmoment avslutas med en individuell inlämningsuppgift eller gruppuppgift.

Kursen innehåller följande kursavsnitt:

1. "Variationer i utvecklingen av kognitiva förmågor":

- Exemplen i delkursen utgår från personer med utvecklingsstörning, men har också relevans för andra kognitiva funktionsnedsättningar.

2. "Teorier om kognitiv design":

- De studerande ska utifrån teorier om kognitiv design lära sig att utforma tankestöd åt personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar.

3. "Tillämpat projekt om att utforma tankestöd i vardagen":

- Detaljerade lösningsförslag ska redovisas i bild och text i rapportform.

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter och/eller gruppuppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen innehåller minst 5 individuella inlämningsuppgifter fördelat på avsnitt 1 och 2, samt kamratgranskning och återkoppling på medstudenternas uppgifter. Omfattningen på inlämningsuppgifterna är i genomsnitt 1200 ord. Slutuppgiften innehåller flera steg, där också kamratgranskning ingår. Den innefattar ett tillämpat projekt och en skriftlig slutrapport som har en omfattning på ca. 3500 ord. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera och åtgärda situationer/problem och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta. VG kommer att ges till de studerande som särskilt utmärkt sig för god förmåga att analysera och reflektera över den förvärvade kunskapen samt skriftligt sammanställa material på så sätt att det vittnar om självständigt tänkande i förhållande till kursinnehållet.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Erfarenheter av arbete/nära kontakter med personer som har utvecklingsstörning eller andra kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar.
Begränsat antal platser: Nej
Förtur: Förtur ges till sökande som arbetar med, eller har nära kontakt med personer som har kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Intyg som styrker anhörigroll, eller pågående anställning och vårdtagargrupp måste bifogas. Intyg från arbetsgivaren (undertecknat och daterat tidigast januari 2015) ska innehålla information om vilken vårdtagargrupp som avses, vilken tid och i vilken omfattning arbetet utförs.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bitte Rydeman, bitte.rydeman@certec.lth.se
Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning/ts
Övrig information: Kursen går att följa helt och hållet på distans via internet. Datorkrav: www.certec.lth.se/utbildning/datorkrav. Om antalet sökande till kursen understiger 12 studenter kan kursen komma att ställas in.