Kursplan för

Hälsosamma inomhusmiljöer
Healthy Indoor Environments

TFRC06, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-12-12

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänd krävs godkända uppgifter under kursens gång, godkänt projektarbete och godkänd tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TNM190, TFRC05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Aneta Wierzbicka, aneta.wierzbicka@design.lth.se
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/fristaaende-kurser/haelsosamma-inomhusmiljoeer/
Övrig information: Om antalet sökande till kursen understiger 12 kan kursen komma att ställas in