Kursplan för

Människan och inomhusmiljön
Human Indoor Environments

TFRC05, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2017
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2016-11-10

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ge kunskap om den inre, fysiska miljön (inomhus) och dess inverkan på människors hälsa, arbetsförmåga, komfort och levnadsbetingelser samt kunskap om principer och kriterier för utformning och design av säkra och goda inomhusmiljöer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

- Hälsoeffekter och annan påverkan på människan av fysiska miljöfaktorer

- Fysiska miljöfaktorer: aerosoler, klimat, buller och belysning; karakterisering, och bestämning.

- Principer och strategier för riskbedömning

- Matematiska simuleringsmodeller för expositionsbedömning

- Design kriterier för inomhusklimat - Övningar och tillämpningar

- Interaktion mellan olika miljöfaktorer

- Interaktion mellan byggnaders krav, miljökrav, energihushållning och inre miljö. EU’s nya direktiv för energideklaration av byggnader

- Nationella och internationella regelverk och vägledningar (ex vis EU-direktiv, standarder, policydokument) och deras tillämpning

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Projektarbete och tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNM190

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Aneta Wierzbicka, aneta.wierzbicka@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/kurser/luftfoeroreningar-och-haelsorisker/
Övrig information: Om antalet sökande till kursen understiger 12 kan kursen komma att ställas in