Kursplan för

Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning
Environmental Systems Studies: Environmental Impact Assessment

TFRN55, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2018
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2017-06-19

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Övergripande mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om användning av miljökonsekvensbeskrivningar vid planering och beslutsfattande, stimuleras till diskussion om möjligheter och begränsningar med miljökonsekvensbeskrivningar samt vidareutveckla  kritiskt tänkande, problemformulering samt skrivande av vetenskapliga rapporter och uppsatser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar har utvecklats och används som en metod i Sverige och utomlands för att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program, och projekt eller etablering av verksamhet.

Kursen behandlar förutsättningarna och formerna för användningen av miljökonsekvensbeskrivningar av påverkan från projekt, MKB i det svenska planerings- och beslutssystemet. Kursen behandlar vidare bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, simulering, rollspel, praktiska övningar i miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsgranskning, uppsatsförfattande, redovisningar, studiebesök/fältarbete. Vissa delar av kursinnehållet behandlas vid litteraturseminarier. Genom att medverka vid genomförande av en miljökonsekvensbeskrivning tränar kursdeltagarna dels förmågan att planera och genomföra ett projekt i grupp, dels färdigheter i olika metoder som kan användas vid miljökonsekvensbeskrivning. Det enskilda uppsatsarbetet innebär tillämpning av MKB-relaterade frågeställningar och fördjupning av kunskaperna inom ett mer begränsat område.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom deltagande i övningar, seminarier och redovisningar, samt genom uppsatsarbete med slutseminarier. Ett mindre skriftligt prov efter halva kurstiden. För godkännande av uppsatsen krävs att kursansvariga haft möjlighet att följa studentens arbetsprocess. Deltagande i seminarier och redovisningar är obligatoriskt. Betygsättning baseras till 50 % på det individuella uppsatsarbetet med efterföljande seminarier och 50 % baseras på i grupp författad miljökonsekvensbeskrivning och den efterföljande individuella granskningsprestationen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Benämning: Delprov 1.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, skriftliga uppgifter inklusive MKB-övningsuppgift
Benämning: Delprov 2.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd uppsats och opposition

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: MIV230, FMI085, FMIN10, FMIN40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jamil Khan, jamil.khan@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se/utbildning/fristaaende-kurser/tfrn55-miljoekonsekvensbeskrivning/
Övrig information: Extra tillfällen för examination (t ex försvar av uppsats) ordnas i anslutning till omtentamensperiod.