Kursplan för

Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning
Environmental Systems Studies: Environmental Impact Assessment

TFRN55, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2017
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-05-12

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIV230, FMI085, FMIN10,

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se
Kursansvarig: Jamil Khan, jamil.khan@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se/utbildning/fristaaende-kurser/tfrn55-miljoekonsekvensbeskrivning/
Övrig information: Extra tillfällen för examination (t ex försvar av uppsats) ordnas i anslutning till omtentamensperiod.