Kursplan för

Avfallshantering och resurshushållning
Solid Waste Management and Resource Management

TFRG40, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2017
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2016-11-10

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF40, FMI090, TFRF50,

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se