Kursplan för

Miljövård, avfallshantering
Environmental Management: Solid Waste

TFRF50, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2015
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-03-03

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall förvärva en helhetssyn på avfall och avfallshantering sett ur ett systemperspektiv. Studenten skall stimuleras till reflektion kring kopplingen mellan livsstil, avfallsproduktion och dess miljöpåverkan samt olika styrmedels möjligheter till påverkan. Kursen syftar också till att integrera kunskap om avfallshantering och dess miljöpåverkan med tidigare i utbildningen inhämtade kunskaper. Studenten skall även tränas i problemformulering, kritiskt tänkande samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna redogöra för uppkomst av avfall, avfallsbehandlingsmetoder samt den miljöpåverkan detta medför.

kunna beskriva och diskutera samhälleliga ramar för avfallshanteringen, som lagstiftning och styrmedel.

kunna analysera samband mellan avfall/avfallshantering, de nationella miljömålen och EU:s ramdirektiv.

kunna analysera och diskutera samband mellan livsstil och avfall och relatera dessa till individens roll och ansvar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna formulera en problemställning som följs upp i en uppsats.

kunna skriva en välstrukturerad uppsats med korrekt källhantering och språkhantering samt försvara uppsatsen på ett seminarium

kritiskt kunna granska sina källor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna värdera olika avfallsbehandlingsmetoder samt styrmedel ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursinnehåll

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, studiebesök samt en uppsats som redovisas muntligt och skriftligt.

Föreläsningar behandlar grundläggande delar av avfallshanteringen: framförallt avfallstyper, insamlingssystem, behandlingsmetoder, lagstiftning, avfallshanteringens påverkan på miljön, producentansvar och internationella perspektiv på avfallshanteringen.

Diskussionsseminarier baserade på individuella litteraturuppgifter används för att vidga perspektiven utöver den gemensamma kurslitteraturen.

Ett flertal studiebesök ger praktisk kunskap om olika behandlingsmetoder för avfall samt exempel på olika synsätt hos yrkesverksamma inom avfallsbranschen.

En skriftlig uppsats om avfallsrelaterade frågeställningar innebär en fördjupning av kunskaperna inom ett begränsat område.

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänd litteraturuppgift, godkänd inlämningsuppgift (deponi) samt godkänd uppsats inklusive godkänd opposition. För godkännande av uppsatsen skall arbetsprocessen kunna följas. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt. Slutbetyget på kursen baseras på betyget på tentamen samt betyget på uppsatsen, vilka viktas lika.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Delprov 1.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd litteraturuppgift, godkänd inlämningsuppgift, godkända seminarier, närvaro vid studiebesök
Kod: 0214. Benämning: Delprov 2.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd uppsats och opposition

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eva Leire, Eva.Leire@miljo.lth.se
Kursadministratör: Tomas Johansson, Tomas.Johansson@miljo.lth.se
Kursadministratör: Helena Wilhelmsson,
Hemsida: http://www.miljo.lth.se
Övrig information: Två omtentamenstillfällen under året: ett på våren, ett i augusti; tidpunkt bestäms i samråd med berörda kursdeltagare.